Jesteś tutaj: StartHistoria praw człowieka
Historia praw człowieka
Geneza praw człowieka sięga aż starożytności, bowiem już od tego okresu następował rozwój idei praw jednostki. W tym pierwszym okresie owej idei należałoby szukać przede wszystkim w Dekalogu, w starożytnej filozofii Grecji i Rzymu (np. poglądy stoików, którzy propagowali wolność jednostki oraz prymat praw naturalnych) oraz w rzymskim prawie cywilnym. Pojęcie praw człowieka zostało potwierdzone i rozszerzone w średniowieczu, m.in. w pismach św. Tomasza z Akwinu (Summa teologiczna) oraz w Magna Charta Libertatum (Wielkiej Karcie Swobód) z 1215 roku, wydanej przez króla Jana bez Ziemi.

Epoka nowożytna przyniosła szybki rozwój praw człowieka, zwłaszcza obywatelskich – zaczęto wyodrębniać określone prawa człowieka z ogółu praw, zaznaczano potrzebę gwarancji praw wszystkim obywatelom. Szczególnie wydatnie do zwrócenia uwagi na prawa człowieka przyczyniły się ideały oświeceniowe oraz romantyczne, dodatkowo wsparte przez odpowiednie zaszłości natury politycznej. W tym czasie powstają dwa bardzo ważne dokumenty bezpośrednio odnoszące się do kwestii praw człowieka – Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych (1776) oraz Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (1789).

Na gruncie polskim w epoce nowożytnej elementy praw człowieka możemy odnaleźć w zasadzie „złotej wolności szlacheckiej” czy np. w zasadzie „neminem captivabimusnisi iure victum”, później będą już wyraźniej zaznaczone w Konstytucji 3 Maja z 1791 roku.

Wiek XIX przyniósł dalszy rozwój praw człowieka – zwrócono wreszcie uwagę na kwestię zabezpieczenia praw na arenie międzynarodowej dużo miejsca zostało poświęcone dla kwestii praw humanitarnych. Wszystkie te dokumenty, zasady, poglądy i idee złożyły się na powstanie pojęcia praw człowieka w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, dzięki nim możliwy był rozwój praw człowieka i późniejsza ich kodyfikacja.

XX stulecie przyniosło ostateczne unormowanie, pod względem prawnym, sprawy praw człowieka. Szczególnie donośne znaczenie należy tu przypisać powstałej w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz ogłoszonemu w 1966 roku Międzynarodowemu Paktowi Praw Obywatelskich i Politycznych. Dokumenty te stanowią bazę do rozważań nad prawami człowieka po dziś dzień.


Źródło: eszkola.pl

"Z obiektywem po historii"
Znaleziony w sieci film użytkownika: TheDarus123 bardzo dobrze ilustruje genezę praw człowieka. Zapraszam do zobaczenia filmu.Źródło: youtube.com