Jesteś tutaj: StartCzym są prawa człowieka
Czym są prawa człowieka
Prawa człowieka — koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka.

Prawa te mają charakter:
♠ powszechny – obowiązują na całym świecie i przysługują każdemu człowiekowi
♠ przyrodzony – przysługują każdemu od chwili urodzenia
♠ niezbywalny – nie można się ich zrzec
♠ nienaruszalny – istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią dowolnie regulowane
♠ naturalny – obowiązują niezależnie od ich potwierdzenia przez władzę państwową
♠ niepodzielny – wszystkie stanowią integralną i współzależną całość.
Deklaracja praw człowieka i obywatela z 1789 roku


Deklaracja praw człowieka


Źródło: pl.wikipedia.org

Dokumenty związane z prawami człowieka
Dokumenty związane z prawami człowieka

Dokumenty podstawowe:

♣ Karta Narodów Zjednoczonych
♣ Powszechna Deklaracja Praw Człowieka


Konwencje traktatowe dotyczące praw człowieka:

♣ Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Nowy Jork, 16 XII 1966 r.)
♣ Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Nowy Jork, 16 XII 1966 r.)
♣ Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskiego i Politycznego w Sprawie Zniesienia Kary Śmierci (Nowy Jork, 15 XII 1989 r.)
♣ Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (Nowy Jork, 16. XII. 1966 r.)
♣ Międzynarodowa Konwencja w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej (Nowy Jork, 07.III.1966 r.)
♣ Konwencja w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania (10.XII.1984 r.)
♣ Konwencja o Prawach Dziecka (20.XI.1989 r.)
♣ Konwencja w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (18.XII.1989 r.)
♣ Protokół Dodatkowy do Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (10.XII.1999 r.)
♣ Konwencja Dotycząca Statusu Uchodźców (Genewa, 28.VII.1951 r.)


Przemówienia:

♣ "Powszechna Deklaracja Praw Człowieka: Magna Carta dla całej ludzkości" - omówienie
♣ "Powszechna Deklaracja Praw Człowieka odzwierciedla globalny pluralizm i zróżnicowanie" (Teheran, 10 grudnia 1997 r.)
♣ Przemówienie z okazji 50 rocznicy podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (Kofi Annan, 10 grudnia 1998 r.)
♣ Przesłanie z okazji Dnia Praw Człowieka (Kofi Annan, 10 grudnia 2002 r.)
♣ "O prawa człowieka" przemówienie Mary Robinson (Londyn, 23 wrzesień 1999 r.


Inne dokumenty:

♣ Wzorcowe Reguły Minimum Postępowania z Więźniami Nowy Jork, 1984 r.
♣ Wzorcowe Reguły Minimum NZ dotyczące Wymiaru Sprawiedliwości wobec Nieletnich (Reguły Pekińskie)


Źródło: www.unic.un.org.pl

Urzędy związane z prawami człowieka

Ciała ONZ

♣ Rada Praw Człowieka
♣ Human Rights Council
♣ Komisja Praw Człowieka
♣ Commission on Human Rights
♣ Podkomisja ds. Popierania i Ochrony Praw Człowieka
♣ Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights
♣ Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego NZ
♣ General Assembly - Third Committee
♣ Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Człowieka
♣ High Commissioner for Human Rights
♣ Ciała traktatowe ds. Praw Człowieka
♣ Treaty monitoring bodiesMiędzynarodowe Trybunały

♣ Międzynarodowy Trybunał Karny [MTK]
♣ International Criminal Court [ICC]
♣ Międzynarodowe Trybunały ad hoc
♣ Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii
♣ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
♣ Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy [ICTR]
♣ International Criminal Tribunal for Rwanda
♣ Umiędzynarodowione sądownictwo karne
♣ Nadzwyczajne Izby Sądów Kambodży
♣ Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia
♣ Specjalny Trybunał dla Libanu
♣ The Special Court for Lebanon
♣ Specjalny Trybunał dla Sierra Leone
♣ The Special Court for Sierra Leone


Źródło: www.unic.un.org.pl