Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

SYSTEM OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA (DOKUMENTY I ORGANY)

 

 

 

I. SYSTEM OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA W DOKUMENTACH MIĘDZYNARODOWYCH:
- Karta Narodów Zjednoczonych - 1945r.,
- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – 1948r.,
- Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – 1950r.,
- Konwencja o prawach politycznych kobiet – 1953r.,
- Deklaracja Praw Dziecka – 1959r.,
- Europejska Karta Socjalna – 1961r.,
- Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej – 1965r.,
- Pakty Praw Człowieka – 1966r.,
- Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych – 1966r.,
- Międzynarodowe Pakty Praw Obywatelskich i Politycznych – 1966r.,
- Konwencja o prawach dziecka – 1989r.,
- Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 1979r.,
- Deklaracja podstawowych praw i wolności (Unia Europejska)– Strasburg 1989r.,
- Karta podstawowych praw Unii Europejskiej – Nicea 2000r.

 

II.MIĘDZYNARODOWE ORGANY OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA:
- Międzynarodowy Czerwony Krzyż,
- Międzynarodowa Organizacja Pracy,
- UNESCO,
- Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka
- Rada Praw Człowieka ONZ,
- Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze,
- Rada Europy,
- Parlament Europejski,
- Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej (OBWE),
- Komitet Helsiński,
- Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu,
- Komitet Praw Człowieka (ONZ),
- Amnesty International.

 

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA