Sebastian Jaworecki

Pomoce edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

TEMAT 47: SKRYPTY W SYSTEMIE LINUX

 

 

1. EDYCJA SKRYPTÓW
          – dowolny edytor tekstowy (klasyka: vi, nano)

          Prymitywny edytor tekstowy:
          Linux:            cat > skrypt1        (zamknięcie pliku: Ctrl+D)
          Windows:     copy con d:\plik.bat          Aby uruchomić plik w Linuxie trzeba ustawić uprawnienia:
          chmod ugo+x skrypt1 (wykonanie dla wszystkich)

 

 

2. PRZYKŁAD SKRYPTU DO ARCHIWIZACJI


          echo „Archiwizacja”
          find /root –mtime –2 –type f –exec tar –uvf arch.tar {}\;
          gzip arch.tar

                 
          Tłumaczenie
          (find) Przeszykaj /root, szukaj tylko plików z ostatnich 2 dni (zapisanych

          lub zmodyfikowanych). Z tego co wyprodukuje find stwórz archiwum arch.tar.
          (gzip) Skompresuj archiwum arch.tar.

 

          Przypomnienie!
          Gzip kompresuje każdy plik osobno. 1 plik wejście = 1 plik wyjście.

 

 

3. KORZYSTANIE ZE ZMIENNYCH W SKRYPTACH
          – Linux:
                    echo ”Podaj ilość dni: ”→ wprowadzone dane zapamięta zmienna czas
                    read CZAS
                    echo $CZAS → Wypisze wartość zmiennej czas

 

          – Windows:
                    set /p CZAS=”Podaj ilość dni: ”
                    echo %CZAS%

 

 

4. SKRYPTY Z PARAMETRAMI
          – Linux:
                    – Parametry: $1, $2 …
                    – Nazwa skryptu: $0
                    – Wszystkie parametry wywołania (podane przez użytkownika w
                       trakcie uruchamiania programu wsadowego): $*
                    – Liczba parametrów wywołania: $#

 

 

          – Windows:
                    – Parametry: %1, %2 …
                    – Nazwa skryptu: %0
                    – Wszystkie parametry wywołania (podane przez użytkownika w
                    trakcie uruchamiania programu wsadowego): %*

 

 

 

 

 

Polecam

Polecam

Polecam

REKLAMA